Niepełnosprawność (orzekanie o niepełnosprawności)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

ORGANY ORZEKAJĄCE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Zespoły orzekające o niepełnosprawności:

 1. powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 2. wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli:

 • mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną
 • o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy,
 • z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu,
 • powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku

Wszystkie przesłanki muszą wystąpić łącznie.
Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA
STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 1. znaczny
 2. umiarkowany
 3. lekki

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu:

 • niezdolną do pracy
 • zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu:

 • niezdolną do pracy
 • zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

 • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • zatrudnienia w formie telepracy

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu:

 • powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub
 • mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne

Nie jest wymagane by obydwie w/w przesłanki wystąpiły łącznie.
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawane są osobom, które ukończyły 16 rok życia na czas określony lub na stałe.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ/STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Wydanie orzeczenia następuje na WNIOSEK osoby zainteresowanej.

DRUK
Nie ma ujednoliconego wzoru wniosku stosowanych w całym kraju. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego (właściwego miejscowo powiatowego zespołu). Czasami możliwe jest także uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ
Wniosek składa się w powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ
Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • osoba zainteresowana
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej
 • za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego kierownik ośrodka pomocy społecznej

FORMULARZ WNIOSKU
Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz numer PESEL )
 • cel uzyskania orzeczenia
 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku

DODATKOWA DOKUMENTACJA
Do wniosku o orzeczenie należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną (np. historię choroby, szpitalne karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych itp.);
 • zaświadczenie lekarskie –wydawane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (jest ważne miesiąc od daty wydania dlatego ważne w tym terminie złożyć wniosek);
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

ORZEKANIE
Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek musi być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.
O terminie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się nie później niż na 7 dni przed jego rozpatrzeniem.
Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego.
Podczas posiedzenia przeprowadzana się badanie – ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej oraz dokonuj się oceny funkcjonowania tej osoby.
Niestawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Jeżeli jednak okoliczność niestawienia się jest usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi (nagła choroba, wypadek itp.), przewodniczący zespołu na wniosek osoby zainteresowanej wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.

CO ZAWIERA ORZECZENIE
Zakres orzeczenia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:
§ 13. 1. Zakres Orzeczenia o niepełnosprawności
§ 13. 2. Zakres Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

PROCEDURA ODWOŁANIA SIĘ OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ/STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Pierwsza instancja
Osoba, której wydano orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwego zespołu powiatowego, który wydał orzeczenie.
Powiatowy zespół do którego wpłynęło odwołanie:

 • przesyła odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
  lub
 • w okresie tych 7 dni ma prawo do samokontroli zaskarżonego orzeczenia. Oznacza to, że zespół powiatowy może uznać, iż odwołanie jest zasadne i uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Druga instancja
Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
Postępowanie sądowe w sprawach odwołań jest zwolnione od kosztów i opłat sądowych.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym status osoby niepełnosprawnej.
Legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności/ niepełnosprawność wystawia starosta, na wniosek zainteresowanego, w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Druki wniosku dostępne są w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Najczęściej do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał (do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,
  lub
 • kopie orzeczenia (wraz z oryginałem do potwierdzenia)
 • 1 zdjęcie

Legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności/ niepełnosprawność wystawiana jest wyłącznie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/niepełnosprawność (albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Legitymacje osoby niepełnosprawnej nie są wydawane na podstawie decyzji organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA).

Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

oraz na podstawie informacji zawartych na stronach:
http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl
http://www.niepelnosprawni.gov.pl
http://www.scon.waw.pl

DLA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W WARSZAWIE
Link do STOŁECZNEGO CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
http://scon.waw.pl/

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób
 • legitymacje osób niepełnosprawnych

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →