Przywileje pracownicze

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

CZAS PRACY
Osoba niepełnosprawna nie może:
Być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Od 10 lipca 2014 r. zmianie uległy przepisy dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych (o stopniu znacznym i umiarkowanym). Osoby niepełnosprawne mogą pracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo w ramach pełnego czasu pracy, nie na podstawie zaświadczenia, tylko z mocy prawa. Konieczność uzyskiwania zaświadczenia przez osoby niepełnosprawne usunął wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bez żadnych dodatkowych dokumentów pracownik w momencie zatrudnienia będzie miał krótszą dobową normę czasu pracy niż pracownik pełnosprawny.
Stosowanie skróconych norm czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

PRZERWY W PRACY
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

PRAWO DO DODATKOWEGO URLOPU
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

ZWOLNIENIA OD PRACY Z ZACHOWANIEM WYNAGRODZENIA
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776)

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →