Karta parkingowa

STARE KARTY PARKINGOWE BĘDĄ WAŻNE DO 30 CZERWCA 2015 r.

Osoby uprawnione do wymiany starej karty bez ponownego orzekania
Uprawnienia do Karty Parkingowej zachowują osoby spełniające łącznie wymienione poniżej kryteria:

 1. Mają orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności.
 2. Posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona co najmniej jednym z następujących symboli:
  – 04-O (choroby narządu wzroku),
  – 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  – 10-N (choroba neurologiczna).
 4. Posiadające wskazanie do wydania Karty Parkingowej
 5. Warunkiem koniecznym są znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby spełniające łącznie wszystkie wymienione wyżej kryteria nie muszą stawiać się przed komisją orzekającą, ale muszą złożyć wniosek o wymianę starej karty parkingowej.
Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego/Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoby uprawnione do otrzymania Karty Parkingowej (z koniecznością ponownego stawienia się na Komisję orzekającej o niepełnosprawności)
O wydanie Karty Parkingowej mogą ubiegać się trzy grupy osób z orzeczoną niepełnosprawnością:

 1. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale brak symboli 04-O, 05-R,10-N jako przyczyny niepełnosprawności
 2. Osoby o umiarkowany stopniu niepełnosprawności, jako przyczyna niepełnosprawności przynajmniej jeden z symboli 04-O, 05-R,10-N oraz wskazanie do wydania Karty Parkingowej
 3. Osoby do 16 roku życia

Ad 1) Stopień znaczny
Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności muszą stawić się ponownie na Komisji jeśli:

 • przyczyna niepełnosprawności nie wynika z choroby narządu wzroku (04-O) lub upośledzenia narządu ruchu (05-R) albo choroby neurologicznej (10-N)
 • w orzeczeniu jest stare oznaczenia symboli niepełnosprawności (np. O, N lub R)

Ad 2) Stopień umiarkowany
Osoby o umiarkowany stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wydanie Karty Parkingowej jeśli spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. Ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 2. Przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona przynajmniej jednym z następujących symboli:
  – 04-O (choroby narządu wzroku)
  – 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  – 10-N (choroba neurologiczna)
 3. Wskazanie do wydania Karty Parkingowej
 4. Znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Składając wniosek o ponowną ocenę komisji możesz zaznaczyć w nim, że składasz wniosek jedynie w celu ustalenia czy istnieją znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wskazania do wydania Karty Parkingowej
Art. 6b ust. 3 pkt 9 – Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
3. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym
3a. Kartę parkingową wydaje się:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Ad. 3) Osoby do 16 roku życia
Osoby do 16 roku życia nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności. Ustawa nie przewidziała takiej okoliczności, więc aby otrzymać uprawnienia do posiadania karty parkingowej wszystkie osoby przed 16 rokiem życia muszą po stawić się przed komisją orzeczników.

PODSUMOWUJĄC
Od 1 lipca 2014 r. Karę Parkingową może otrzymać:

 1. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 2. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu:
  – 04-O (choroby narządu wzroku) lub
  – 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub
  – 10-N (choroba neurologiczna),
 3. Osoba do 16 roku życia i ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.
  W orzeczeniu o niepełnosprawności musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym o wskazaniu do wydania karty parkingowej (W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna)).

Uprawnienia do Karty Parkingowej tracą:

 1. Osoby, które mają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
 2. Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności nie jest określona jednym z symboli:
  – 04-O (choroby narządu wzroku)
  – 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  – 10-N (choroba neurologiczna)

Odwołania
Jeśli komisja orzekła, że nie masz uprawnienia do karty parkingowej, to możesz odwołać się od tej decyzji.
Na złożenie odwołania masz 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia.
Odwołanie składasz do Miejskiego/Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Miejski/Powiatowy Zespół ma 7 dni na ewentualną korektę swojego postanowienia. W ciągu tego czasu może on zdecydować, że przychyla się do odwołania i uwzględnić twoje argumenty. Zostaniesz o tym poinformowany pisemnie.
Jeśli Miejski/Powiatowy Zespół nie zgodzi się z argumentami zawartymi w odwołaniu, przekaże je do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Jeśli i on nie przychyli się do twojej prośby, możesz odwołać się od tej decyzji na drodze sądowej.

Składanie wniosku o wymianę/wyrobienie Karty Parkingowej

 • Wniosek o wymianę lub wyrobienie nowej karty należy składać osobiście w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  Wykaz Miejskich/Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdziesz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajace-procedur/spis-wojewodztw/
 • Kartę Parkingową należy także odebrać osobiście w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, okazując dokument tożsamości
  WAŻNE
  Wniosek o wydanie karty możesz złożyć w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, jednak odebrać kartę będziesz musiał osobiście w Zespole właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania.
 • Opłata za wydanie Karty Parkingowej zapłacimy 21 zł.
  Od 4 stycznia 2016 r. dodatkowo będziemy ponosić także koszt opłaty ewidencyjnej.
 • Dokumenty
  Starając się o wymianę karty lub nową kartę w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć osobiście:

  • wypełniony i podpisany wniosek o Kartę Parkingową
  • jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów
  • dowód wpłaty 21 zł
  • do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Przyznanie/Odmowie przyznania Karty Parkingowej

 • W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Taka sytuacja nastąpi wyłącznie wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia.
  WAŻNE
  Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
 • W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
  WAŻNE
  Przewodniczący Zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty, a nie wydać kartę w tym terminie.

Termin ważności Karty Parkingowej

 • Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.
  WAŻNE
  Jeśli osoba taka posiada orzeczenie wydane na stałe, po upływie 5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie będzie musiała ponownie się orzekać.

DODATKOWE UWAGI

 1. Najpierw trzeba uzyskać nowe orzeczenie (poza tymi osobami, które są uprawnione do wymiany starej karty bez ponownego orzekania się) wraz ze wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, a dopiero potem rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie karty parkingowej – czyli wypełnianie wniosku i wnoszenie opłaty.
  Jeśli zaczniemy od uiszczenia opłaty, a nie uzyskamy uprawnień do otrzymania karty, pieniądze zostaną nam zwrócone, ale kwota może być mniejsza. W przypadku wpłaty w kasie lub przelewem zwracana będzie cała kwota, natomiast w przypadku zwrotu przekazem pocztowym, zostanie potrącona opłata pocztowa.
 2. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, eksponując widoczne zabezpieczenia karty, tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności.

 

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001446)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000843)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000870
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001137

oraz informacji zawartych na stronie: http://www.kartaparkingowa.pl/

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →