Turnusy rehabilitacyjne

(dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów)

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o:

 • zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  lub
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
  lub
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia, lub orzeczenie równoważne
  lub
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Warunki dofinansowania.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek (skierowanie na turnus),
 • wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • spełni kryterium dochodowe (dochód nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia  w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Gdzie składamy wniosek?

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym dla miejsca zamieszkania tej osoby, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
Wzór wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można uzyskać we właściwym PCPR.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

 1. W odpowiednim PCPR należy pobrać i złożyć:
  • „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym”
  • „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna
  • Kopię stosownego orzeczenia

  Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.

 2. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
 4. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 5. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować PCPR o wybranym turnusie.
 6. PCPR w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 7. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy). Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wyszukiwarka ośrodków:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow
Wyszukiwarka organizatorów:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawne jw. wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem że, lekarz, wypisując wniosek, uzasadni konieczność pobytu opiekuna.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania turnusu tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Opracowano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072301694
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →