Program PFRON

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

http://www.pfron.org.pl/pl/pfron/1,PFRON.html

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Część zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji realizowana jest przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, które uzyskują na ten cel środki PFRON.

Poniżej przedstawiono rodzaje zadań, które są realizowane z myślą o indywidualnych osobach niepełnosprawnych oraz pracodawcach; są to zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.

Rehabilitacja zawodowa

PFRON

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia (otwarty i chroniony rynek pracy)
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika
 • Zwrot pracodawcom chronionego rynku pracy dodatkowych (wynikających z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych) kosztów: budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych

Samorząd powiatowy

 • Zwrot kosztów przystosowania i adaptacji tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
 • Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
 • Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
 • Dotacja przyznawana osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy (szkolenia, staże itp.)
 • Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakład pracy chronionej

Samorząd wojewódzki

 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Rehabilitacja społeczna

PFRON

 • Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji
 • Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących
 • Dofinansowanie szkoleń tłumaczy migowych

Samorząd powiatowy

 • Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (zadania o charakterze lokalnym)
 • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 • Dofinansowanie usług tłumacza migowego na wniosek osoby niepełnosprawnej

Samorząd wojewódzki

 • Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (zadania o charakterze regionalnym)
 • Dofinansowanie robot budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

PFRON

 • Projekty systemowe z udziałem środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PFRON/Samorząd powiatowy

 • Programy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których realizatorami są starostwa powiatowe, zaś instytucją finansującą i określającą rodzaje wsparcia jest PFRON

 

Opracowano na podstawie materiałów zawartych na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/pfron/1,PFRON.html
oraz Informatora dla osób niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2014.pdf

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →